INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Starostlivo si plníme všetky povinnosti pri ochrane Vašich osobných údajov, ktoré nám ukladá
Nariadenie GDPR (Všeobecné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Ochrane Údajov
č. 2016/679 z 27. apríla 2016) a zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).
V zmysle týchto predpisov Vám poskytujeme nasledovné informácie:

1. KOMU POSKYTUJETE VAŠE ÚDAJE?

Prevádzkovateľom osobných údajov Patrik Jurovčík, samostatne zárobkovo činná osoba miesto
podnikania: Mieru 306/4, 027 43 Nižná, IČO: 53 000 854, zapísaná v Živnostenskom registri
Okresného úradu Námestovo číslo živnostenského registra: 560-26978 (ďalej len
„prevádzkovateľ“). Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, je
možné sa na nás obrátiť aj prostredníctvom e-mailu info@topfit.sk s uvedením predmetu „GDPR“.
Na základe § 44 Zákona a Článku 37 GDPR prevádzkovateľovi osobných údajov nevzniká povinnosť
určiť Zodpovednú osobu, avšak ochranu osobných údajov plní prevádzkovateľ s najvyššou
odbornou starostlivosťou, a to aj prostredníctvom pravidelného monitorovania príslušnej
legislatívy a aktualizácie tohto dokumentu.

2. AKÝ JE ÚČEL SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým za účelom dodania tovaru a správy zákazníckeho
vzťahu s vami. Niektoré údaje, ktoré o vás máme k dispozícii, spracovávame aj po ukončení trvania
zmluvy. Konkrétne osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:
Predaj tovaru a súvisiace služby
Osobné údaje spracovávame pri predaji tovaru zákazníkom a poskytovaní súvisiacich služieb. Pre
tieto účely Vaše osobné údaje spracovávame na základe právneho základu plnenia zmluvy a / alebo
nášho oprávneného záujmu (najmä v tom prípade, keď s nami jednáte ako zamestnanec, zástupca
alebo iná poverená osoba zákazníka a nemáme s vami z tohto dôvodu žiadny zmluvný vzťah).
Pre tento účel Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, popr. po dobu
záručných lehôt na tovar a po dobu premlčacích lehôt. Zmluvný vzťah s Vami trvá po dobu existencie
Vášho zákazníckeho účtu, ktorý si založíte pri Vašom prvom nákupe na našich internetových
stránkach www.topfit.sk . V prípade, že nevykonáte žiadny ďalší nákup po dobu dlhšiu ako 3 roky,
tak sa Vás opýtame, či chcete naďalej udržiavať Váš zákaznícky účet aktívny. Ak nám oznámite, že
nie, alebo ak sa nám neozvete, tak Vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ nebude iný dôvod na ich
uchovanie a nebudeme Vás naďalej považovať za svojho zákazníka. Pokiaľ pri Vašom nákupe
nedošlo k založeniu zákazníckeho účtu (napr. keď bola objednávka vykonaná telefonicky, e-mailom,
online sociálnou sieťou, online komunikačnou platformou alebo inak), tak budeme vaše ú;daje
uchovávať po dobu záručných lehôt na tovar a po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ nutnosť dlhšieho
uchovanie nevyplýva z iných účelov spracovania.
Platby
Platby na našej internetovej stránke prebiehajú cez externú platobnú bránu. K Vašim platobným
údajom teda máme prístup len v rozsahu posledných 4 číslic z Vašej platobnej karty, ktorú ste použili
k úhrade nákupu. Iné údaje o Vašich platobných prostriedkoch nespracovávame.
Zákaznícka podpora
Ak nás kontaktujete prostredníctvom nášho kontaktného formulára, telefonicky alebo iným
spôsobom, tak budeme Vami oznámené údaje uchovávať do vybavenia vašej požiadavky, a ďalej
prípadne po dobu nutnú k obhajobe alebo uplatneniu našich právnych nárokov.
Zasielanie upomienok
Pokiaľ splatná faktúra za Vami vybraný tovar nie je včas uhradená, môžeme Vám zasielať
upomienky, a to až do tej doby, kým dôjde k jej uhradeniu.
Správa rizika podvodov
Váš nákup na našich internetových stránkach môže byť vyhodnocovaný za účelom prevencie
podvodov. Toto vyhodnotenie vykonáva ako správca údajov náš poskytovateľ platobného systému,
ktorý nám na základe nášho oprávneného záujmu môže v prípade odhalenia podvodu poskytnúť
informácie o tom, že určitý zákaznícky účet bol uznaný ako rizikový.
Určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov
Po ukončení zmluvného vzťahu môžeme na základe nášho oprávneného záujmu taktiež po dobu
trvania premlčacích lehôt uchovávať niektoré z Vašich osobných údajov, ktorých spracovanie je
nevyhnutné na ochranu našich práv a prípadnú obhajobu právnych nárokov, vrátane vymáhania
neuhradených platieb.
Účtovné a daňové doklady
Niektoré osobné údaje môžu byť uvedené na účtovných dokladoch (teda najmä faktúrach). Podľa
platných právnych predpisov (napr. zákona o účtovníctve či zákona o dani z pridanej hodnoty)
máme povinnosť tieto doklady uchovávať, a to až po dobu 10 rokov. Ak nám teda vzniká zákonná
povinnosť tieto doklady archivovať, ukladáme spolu s nimi aj Vaše osobné údaje uvedené na
príslušných účtovných dokladoch.
Rozsah a zdroje spracúvaných údajov
Pre vyššie uvedené účely spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci zmluvnej
dohody. Ide najmä o nasledujúce údaje:
 identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa bydliska,
IČO, číslo bankového účtu),
 kontaktné údaje (vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo),
 údaje o poskytnutom plnení (najmä údaje o dodanom tovare a službách a platobnej histórie
zákazníka),
 posledné 4 čísla z vašej platobnej karty.
Zdroje osobných údajov
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s vytvorením
vášho zákazníckeho účtu na www.oravalov.sk v súvislosti s iným konaním o uzatvorení zmluvného
vzťahu a v jeho priebehu. Niektoré osobné údaje môžeme ďalej overovať a / alebo priamo získavať
z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. Obchodný register Slovenskej
republiky).

3. OSOBITNÉ PRÍPADY KEDY MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE

Okrem vyššie uvedených prípadov môžeme na základe Nariadenia GDPR osobné údaje spracovávať
aj v týchto osobitných prípadoch a na nasledovný účel:
Marketingová komunikácia
 Vaše osobné údaje môžeme ďalej využívať pre zasielanie noviniek o našom tovare
a službách a iných obchodných oznámení súvisiace s naším tovarom a službami. Jedná
sa najmä o novinky a ponuky, ktoré by pre vás mohli byť na základe vašich predchádzajúcich
nákupov a preferencií relevantné. Taktiež Vám môžeme zasielať správy, ktoré inak
nadväzujú na vami vykonaný nákup alebo pripomenutie týkajúce sa nedokončeného
nákupu. Novinky a obdobné obchodné oznámenia vám budeme zasielať prostredníctvom
vašich kontaktných údajov. Právnym základom takéhoto spracovania je súhlas, ktorý
je dobrovoľný, kedykoľvek odvolateľný a ktorý nám môžete udeliť počas vašej registrácie
k zákazníckemu účtu. Ak svoj súhlas s týmto spracovaním odvoláte, bez ďalšieho
prestaneme vaše osobné údaje pre účely zasielania marketingových oznámení spracovávať.
 Rozsah spravovaných údajov. Aby sme vám mohli zasielať relevantné marketingové
oznámenia, využívame najmä nasledujúce osobné údaje:
– identifikačné údaje (meno, priezvisko),
– kontaktné údaje (korešpondenčná adresa, e-mailová adresa),
– údaje o tovaroch a službách, ktoré sme vám dodali,
– údaje o vašich preferenciách (údaj o vašej obvyklej objednávke na stránke
www.topfit.sk),
– údaje o vašej aktivite na našej internetovej stránke.
 Účel a doba spracovania. Účelom spracovania vašich osobných údajov je zasielanie
marketingových ponúk a iných obchodných oznámení, a to na základe vášho súhlasu. Údaje
na tento účel spracovávame po dobu platnosti súhlasu alebo do tej doby, než odvoláte svoj
súhlas. Ak je takéto spracovanie vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, tak
budeme vaše údaje na tento účel spracovávať po dobu existencie vášho zákazníckeho účtu
alebo kým nevyjadríte nesúhlas alebo námietky voči takému spracovaniu; v takom prípade
bude spracovanie okamžite ukončené.
Zákaznícke hodnotenie
 V prípade, že u nás nakúpite, tak vás môžeme požiadať o vaše hodnotenie nakúpeného
produktu. Tieto hodnotenia následne zverejňujeme na stránke s tovarom, ktoré ste
hodnotili. Takéto spracovanie prebieha na základe vášho súhlasu, ktorý nám udelíte pri
vložení hodnotenia k príslušnému produktu. Súhlas so zverejnením hodnotenia môžete
kedykoľvek odvolať a my vaše hodnotenie bez zbytočného odkladu zmažeme. Odvolanie
súhlasu pôsobí len do budúcnosti a nie je teda dotknutá zákonnosť predchádzajúceho
spracovania založeného na tomto súhlase (pred jeho odvolaním).
 Rozsah spracúvaných údajov. Spolu s vašim samotným hodnotením zverejníme na
internetovej stránke daného produktu nasledujúce údaje:
– identifikačné údaje (krstné meno, veková skupina),
– údaj o tom, ako dlho ste tovar používali,
– dátum vloženia hodnotenia.
 Účel a doba spracovania. Účelom spracovania vašich osobných údajov je zverejňovanie
zákazníckych hodnotení, ktoré môžu pomôcť pri výbere produktu ostatným zákazníkom.
Zákaznícke hodnotenie je spracovávané po dobu ponúkania daného tovaru na internetovej
stránke www.topfit.sk ,
 popr. do odvolania súhlasu so spracovaním.

4. DOBA SPRACOVÁVANIA A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ uchováva na dobu neurčitú, až do pominutia účelu
spracovávania. Súhlas na spracovanie a uchovávanie Vašich osobných údajov poskytujete na dobu
neurčitú, až do odvolania súhlasu.

5. SPRACOVATELIA A PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame interne, ale v niektorých činnostiach nám pomáhajú naši
dodávatelia služieb – tzv. sprostredkovatelia. Pri ich výbere sme zohľadnili ich odbornú a technickú
spôsobilosť spracúvať osobné údaje tak aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany. Sú nimi
nasledovné kategórie:
Kuriérske spoločnosti, ktoré využívame na zasielanie objednaného tovaru.
Spoločnosť ktorá nám poskytuje prevádzku a hosting e-shopu
Spoločnosť ktorá nám poskytuje služby v oblasti vedenia účtovníctva
Sprostredkovateľ pre online reklamu, prevádzku fanúšikovských stránok a pod.
Poskytovanie a sprístupnenie osobných údajov iným osobám:
Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov
(napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.)
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nepredpokladá.

6. ZÁKONNÝM DÔVODOM SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV JE:

 plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie
obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie
obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.

7. POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou
upozorniť, a to:
a) Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak
áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o
spracúvaní Vašich osobných údajov (vymedzené v Článku 15 GDPR). Za týmto účelom je možné nás
kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.
b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás
týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov (v zmysle Článku 16 GDPR). Za týmto
účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v
uvedených v bode 1.
c) Právo na vymazanie osobných údajov
Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:
 osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ
pre spracúvanie;
 namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej
Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8
ods. 1 GDPR.
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených
v bode 1., pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné
vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na
uplatňovanie právnych nárokov).
d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným
spôsobom ich nespracúvali), ak:
 ste napadli správnosť osobných údajov;
 spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate
namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy
na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 namietate voči spracúvaniu.
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených
v bode 1., pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše
osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.
e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania
Vašich osobných údajov:
 nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
alebo
 spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo
tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo
 základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je
dotknutou osobu dieťa.
Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti
spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených
v bode 1.
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracovávať osobné údaje dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže
nevyhnutné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami
dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
f) Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe
Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú
a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).
g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať
prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.,
h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických
osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať
návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podľa § 100 Zákona), a to Úradu pre ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

8. Súbory Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé
dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom
zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie
o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, heslo, jazyk, veľkosť písma a iné
nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok
nemusíte opätovne uvádzať.
Aké súbory cookie používame?
Na našej webovej stránke používame nasledovné typy súborov cookie:
Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok.
Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej
stránky.
Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s
našimi stránkami. To môžme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových
stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho
používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať
si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne
neidentifikujú.
Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie
vašich osobných údajov.
Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke
aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu
prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však
pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré
nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Aké sú ďalšie súvisiace informácie?
Niekedy na našich stránkach môžeme odkazovať aj na služby a produkty tretích strán. Web stránky
týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho
dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu
je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé
chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I.
tohto dokumentu.

9. Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 20.06.2022
Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných
údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek
aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi,
a to minimálne 14 dní vopred.