Všeobecné obchodné podmienky

Patrik Jurovčík, samostatne zárobkovo činná osoba, miesto podnikania: Mieru 306/4, 027 43 Nižná,
IČO: 53 000 854, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo číslo živnostenského
registra: 560-26978, ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.topfit.sk (ďalej len
„Predávajúci“ alebo „Prevádzkovateľ“) týmto zverejňuje svoje všeobecné obchodné podmienky (ďalej
len „VOP“), ktoré platia pre nákup Predávajúcim ponúkaného tovaru v jeho internetovom obchode na
internetovej stránka www.topfit.sk (ďalej len „Stránka“).

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti

1.1 Predávajúci:
Obchodné meno: Patrik Jurovčík
Právna forma: Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
Miesto podnikania: Mieru 306/4, 027 43 Nižná
IČO: 53 000 854
DIČ: 1124162589
IČ DPH: SK1124162589
Zapísaná v: živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, číslo
živnostenského registra: 560- 26978
(ďalej ako „predávajúci“)
1.2 Kontaktné údaje:
Zodpovedný vedúci: Patrik Jurovčík
Telefónne číslo: +421 950 209 952
E-mail: info@topfit.sk
1.3 Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet:
Patrik Jurovčík
Mieru 306/4, 027 43 Nižná
1.4 Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, 820 07 Bratislava
P.O. Box: 5
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

2. Úvodné ustanovenia

2.1 Účelom týchto VOP je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho a poskytnúť mu všetky
potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od
zmluvy a o reklamačnom poriadku.
2.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu
www.topfit.sk
2.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho
zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi
kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Vymedzenie pojmov

3.2 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie spotrebiteľ – fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá odoslala
elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému
obchodu www.topfit.sk a ktorej kúpený tovar alebo poskytnuté služby neslúžia na výkon zamestnania,
povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej
činnosti.
3.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie
o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu
tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.
3.5 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá
a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej
prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo
telefónu.
3.6 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe
ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo alebo zmluva, ktorej
predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.

4. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (Postup vytvárania objednávky)

4.1 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného
a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného
kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
4.2 Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky
vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len
„potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby
zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
4.3 Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je
však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
4.4 Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka
kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje
informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o
cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o
mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy
tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné
meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
4.5 Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej
podobe kupujúcemu.
4.6 Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred
odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,
platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému
prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho,
b. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
c. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt
kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má
informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
d. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby,
podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
e. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní
alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred,
spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady
a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci
ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho,
f. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci
zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania
a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch
týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
g. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe
pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 12 týchto obchodných
a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho,
h. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 12 a v prílohe týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na
odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
i. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením
tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”), a ak odstúpi od
kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné
vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
j. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa
§ 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy
o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 12 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
k. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 12
týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
l. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623
Občianskeho zákonníka informoval v čl. 11 týchto obchodných a reklamačných podmienok,
ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
m. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa
prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo
predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách
poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc
poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
n. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať,
a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o. o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na
dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť,
aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
p. o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej
zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
q. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na
žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej
zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
r. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie
elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
s. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie
alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej
stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
t. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho,
u. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal
v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
e. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu
dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej
stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
w. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho.
4.7 Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných
nákladov podľa bodu 4.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch
na vrátenie tovaru podľa bodu 4.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci
nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

5. Storno objednávky

5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
5.1.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením predávajúcim.
5.1.2 Pre všetky ostatné prípady stornovania už potvrdenej objednávky platí, že kupujúci je povinný
uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu
škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru “na zákazku”, ktorý bolo nutné zhotoviť podľa
osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo
v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
5.2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo,
nedostupný, neodpovedá na e-mail atď.);
 kľúčový materiál pre zhotovenie tovaru sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným
spôsobom zmenila jeho cena;
 v prípade technického zlyhania, poruchy internetového obchodu, v prípade zjavnej chyby
v písaní a počítaní a inej zrejmej nesprávnosti;
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite prostredníctvom e-mailu kontaktovať
kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

6. Práva a povinnosti predávajúceho

6.1 Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom
množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na
jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť
kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad
prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6.
vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe
všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými
právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
6.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
6.2 Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar
kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými
podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu
náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).
Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade,
ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej
časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania
objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade,
ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi
od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci
už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej
časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
7. Práva a povinnosti kupujúceho
7.1 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
7.2 Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane
nákladov na doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej
osoby.
d) Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami.

8. Dodacie a platobné podmienky

8.1 Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare
na internetovej stránke elektronického obchodu.
8.2 Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec
kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci
nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním
poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej
primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
8.3 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty
na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
8.4 Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom
ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé
aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.
8.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom,
povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred
doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré
je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej
zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
8.6 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je
povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre
prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení
a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť
predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom
doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto,
jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu
o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou
splnomocnenou kupujúcim.
8.7 Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste
a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia
od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká
predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov
na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
8.8 Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle bodu 4.2 týchto obchodných podmienok v lehote 15
dní od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia
alebo nahradia všetky prijaté plnenia a predávajúci nadobúda právo voľne disponovať s objednaným
tovarom.
8.9 Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení
v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak
zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca
predávajúceho povinný umožniť na žiadosť kupujúceho vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu a
povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Na základe takto vyhotoveného záznamu
doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo
potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 11 týchto obchodných a reklamačných
podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak
kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie
tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
8.9 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 8.2.
týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu
už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy
bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
8.10 V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve,
záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci
oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 16,60 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí
14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej
zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za
dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný
kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

9. Kúpna cena

9.1 Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená
v akceptácii objednávky (ďalej len “kúpna cena”). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia
objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase
odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou
o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej
kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému
uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
9.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru
v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru,
elektronicky platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v
akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
Cena za prepravné náklady v internetovom obchode www.topfit.sk, ktorú je kupujúci povinný uhradiť
súčasne s úhradou kúpnej ceny, predstavuje sumu:
a)3 EUR pre dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky 123Kuriér a 3.90 EUR pre dodanie tovaru v rámci
Slovenskej republiky GLS ,
b) 7,00 EUR pre dodanie tovaru do Českej republiky,
9.3 Platba pri doručení na dobierku je spoplatnená čiastkou 2 EUR.
9.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň
platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
9.4 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej
zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
9.5 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na
Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je
oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

10. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

10.1 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.
Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej
ceny za tovar.
10.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia
osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu,
povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu
nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

11. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

11.1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a alebo osoby,
nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť
za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.
Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi
predpismi.
11.2 Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade
s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy Slovenskej
republiky neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa
prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa
§ 623 a 623 Občianskeho zákonníka.
11.3 Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej
veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba
pred uplynutím tejto lehoty.
11.4 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením,
konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným
zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím
tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania,
údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou
či inštaláciou alebo uskladnením, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok
( ak sú určené podľa používateľského manuálu ).
11.5 Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak je odstránená plomba ztovaru alebo ak bude vykonaný
zásah do tovaru.
11.6 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu predložením tovaru a dokladu o kúpe, odoslaním tovaru spolu
s ďalšími požadovanými dokumentmi ( najmä doklad o kúpe ) na adresu: Patrik Jurovčík, Mieru 306/4,
02743 Nižná .
11.7 K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru
a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený
v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.
11.8 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez
predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.
11.9 Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými
právnymi predpismi. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne,
včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci
môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci,
výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru
alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za
bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť
a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu
veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce
o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre
väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú
zľavu z ceny veci.
11.10. Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na
vedomie a súhlasí,že doklad o uplatneníreklamácie a vybaveníreklamácie bude doručený kupujúcemu
v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy
predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak
reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím
reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.
11.11. Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa
opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania
výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim,
predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške
0,33€ za každý deň uskladnenia.
11.12. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu
(e mailom na – info@topfit.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto
žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh
na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt
ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3
zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015
Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá
je dostupná online na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim,
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne
riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka
sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať
úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

12.1 Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy / uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na
odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia
osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie
od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou
dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy
kupujúci spotrebiteľ informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy
jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adrese Patrik Jurovčík, Mieru 306/4,
02743 Nižná, Slovenská republika. Tovar je možné vrátiť aj poštou na adresu predávajúceho.
12.2 Zákazníci, ktorým bol objednaný tovar doručený poštovým doručovateľom sú oprávnení vrátiť
tovar výlučne zaslaním späť na adresu predávajúceho – Patrik Jurovčík, Mieru 306/4, 02743 Nižná,
Slovenská republika. Na tento účel môže kupujúci spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie
od zmluvy, ktorý bol kupujúcemu zaslaný alebo ktorý je sprístupnený na webom sídle /nákupnom
portáli predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle
oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od
zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci
vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych
predpisov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúcispotrebiteľzvolil iný druh doručenia,
ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti
kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude
doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude
uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom ( ak
nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Kupujúcemu
spotrebiteľovi odporúčame uviesť v odstúpení od zmluvy číslo bankového účtu, na ktorý požaduje
vrátenie peňazí. Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu spotrebiteľovi až po doručení
vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho
zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený späť na adresu Patrik
Jurovčík, Mieru 306/4, 02743 Nižná, Slovenská republika, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred
uplynutím 30-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ, pri zmluve
na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť
prostredníctvom pošty. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru
v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností
a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6
zákona č. 102/2014 Z.z..
12.3 Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale
s dokladom o kúpe tovaru. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený
kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu
tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým
prevodom na pôvodný účet kupujúceho spotrebiteľa, ak sa strany nedohodnú inak.
12.4 Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený
bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:
a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný
s iným tovarom,
c) predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
12.5 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci
oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych
predpisov.

Formulár na stiahnutie :
Odstúpenie od zmluvy

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb prispracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Informácie o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v časti Spracúvanie
osobných údajov dostupných na webovej stránke:

Ochrana osobných údajov


13.2 V prípade poskytovania služieb Predávajúcim ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16
rokov. Kupujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje Predávajúcemu osobné
údaje na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a
dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie
dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami. Predávajúci
poskytne údaje Kupujúceho uvedeným príjemcom: kuriérskej spoločnosť, súdu, orgánom činným v
trestnom konaní, Slovenskej obchodnej inšpekcii, živnostenskému úradu, Znaleckým ústavom a
znalcom a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. Predávajúci
postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia.
Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu
informovať predávajúceho o ich zmene. V prípade, ak Kupujúci predávajúcemu neposkytne osobné
údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v
súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (10 rokov
nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú). Kupujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim,
má právo od predávajúceho požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na
opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci má právo na prenosnosť
týchto údajov, ak je to technicky možné. Ak sú žiadosti kupujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne
neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať
primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť
konať na základe žiadosti. Ak sa kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka,
je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému
orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820
07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže kupujúci adresovať
predávajúcemu prostredníctvom e-mailovej adresy info@topfit.sk

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej
forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná
zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. Kupujúci je
oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi
predpismi. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do
okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy, VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania
záväzkov kupujúceho spotrebiteľa zo zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a zmluvou.
14.2 Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí,že ak predávajúci neobdrží
chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy ( e-mailu alebo smsspráva ) na poskytnutú e-mailovú
adresu, resp. telef. číslo kupujúceho ( mobil ), považuje sa táto správa ( e-mail alebo sms správa )
za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre
doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická
písomnosťsa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu
spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne
prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme.
V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia
odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz.
Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä DHL, IN TIME, UPS)
budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti
doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého
pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa –
kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých
prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim ( sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).
14.3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá
takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení
zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo
neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či
neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
14.4. Nad činnosťou predávajúceho vykonáva dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so
sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Odbor výkonu dozoru, Vrátna 3, 040 01 Košice. tel. č. 055/729 07
05, 055/622 76 55 (bližšie informácie na www.soi.sk).
14.5. Rozhodným hmotným a procesným právom ( governing law ) je právo Slovenskej republiky.
Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru
budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
14.6. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je
možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného
uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa
vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním
objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.topfit.sk pri ukončení procesu objednávania
kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa
§ 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom,
považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.
VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 20.06.2020 a použijú sa na objednávky zadané cez
nákupný portál po tomto dátume.